Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya 2024

Desde 4,99 €/mes
Ahorra un 69%
Regístrate GRATIS y prueba todos nuestros test y contenidos TOTALMENTE GRATUITOS
 • Participa en retos gratuitos y rétate con la comunidad
Ver planes y precios
Este programa incluye
 • Te avisamos de todos los cambios legislativos que se produzcan durante el proceso de oposición, así como de fechas y estado de las distintas fases.
 • Todas las preguntas tienen soluciones justificadas y el número de preguntas está en constante evolución.
 • Test personalizados por temas, materias, preguntas falladas… No hay límite de test.
 • Preguntas siempre actualizadas conforme a las últimas reformas legislativas.
 • Acceso a todo el contenido desde el momento en que adquieres la suscripción.
 • Acceso a estadísticas de evolución personalizadas para que veas tu progreso.
Contenido para practicar
2201 preguntas
Actualizado
Actualizado a tu convocatoria
Descubre cómo estructuramos el contenido, la distribución de las preguntas y todas las posibilidades que tienes de personalización.
Aprovecha esta personalización para mejorar la memoria a largo plazo y la retención de conocimientos. Diferentes estudios científicos recomiendan complementar la preparación diaria con la realización de test específicos de lo que acaba uno de estudiar. Aquí tienes nuestra recomendación:
 1. Hacer test de 25-30 preguntas a medida que vas estudiando.
 2. Cada 3 días, realizar test de 50-60 preguntas sobre lo último estudiado.
 3. Cada 15 días, hacer 1 o 2 test de 100 preguntas de todo lo estudiado hasta la fecha.
Ver contenidos
Descripción de la oposición Administratiu Generalitat Catalunya

Tota la informació és conforme a la darrera convocatòria.

REQUISITS I CONDICIONS DE LES PERSONES PARTICIPANTS TORN LLIURE

1. Titulació: Títol de batxiller o tècnic.

2. Llengua catalana:  Estar en possessió de coneixements de nivell de suiciència de llengua catalana.

3. Llengua castellana:  Els/Les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir coneixements de llengua castellana de nivell C2. Als efectes de l’exempció prevista al segon paràgraf del punt 5.4 de les bases generals, els documents a què fan referència les seves lletres a) i b), s’entendran referits a: a) haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat al’Estat espanyol. b) diploma d’espanyol (nivell C2 o equivalent).També quedaran exempts de realitzar l’exercici de coneixements de llengua castellana els/les aspirants que hagin cursat en llengua castellana els estudis conduents a l’obtenció de la titulació exigida com a requisit d’accés.

 

PROCÉS SELECTIU TORN LLIURE

El procediment de selecció dels/de les aspirants és el de concurs oposició.

1. Fase d'oposició.

 

La fase d’oposició està constituïda per les proves i exercicis que s’indiquen a continuació:

a)  Primeraprova. Consta dels tres exercicis següents:

 1. Primer exercici: competències professionals. De caràcter obligatori i no eliminatori. Consisteix en respondre un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació dels/de les aspirants al peril de competències professionals, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala administrativa del cos admi- nistratiu de la Generalitat. El tribunal ixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 45 minuts. La qualiicació d’aquest exercici és de 0 a 5 punts.
 2. Segon exercici: coneixements. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes més quatre de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de tot el temari de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya. Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta per part dels aspirants no seran tingudes en compte i les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d’una resposta encertada. El tribunal ixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora pel torn lliure i 45 minuts pel torn de promoció interna. La qualiicació de l’exercici és de 0 a 5 punts. La puntuació mínima per superar·lo és de 2,5 punts

 3. Tercer exercici: supòsit pràctic.  De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix en la resolució d’un o varis supòsits pràctics sobre l’aplicació dels coneixements i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat. Per a la realització del supòsit pràctic, els/les aspirants no poden disposar de mate- rial ni de documentació en suport paper, llevat que el tribunal acordi el contrari. Per a la valoració d’aquest exercici, es tindran en compte tant els coneixements acreditats per l’aspirant com la capacitat per aplicar·los a situacions de la pràctica laboral, i la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat de l’expressió escrita en la seva realització. El tribunal ixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts. La qualiicació d’aquest exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar·lo és de 5 punts. El tribunal no haurà d’avaluar el tercer exercici dels/de les aspirants que hagin obtingut la qualiicació de no apte/a en el segon exercici. 

La qualiicació de la primera prova es determinarà sumant les puntuacions ob- tingudes en els tres exercicis.

b) Segona prova:  prova d’oimàtica pràctica.  De caràcter obligatori i eliminatori. Aplicació pràctica dels coneixements relatius a les funcions i utilitats del sistema operatiu Windows. *En la pròxima convocatòria està prevista l'eliminació de la prova d'ofimàtica i es valorarà com a mèrit.

c) Tercera prova: coneixements de llengua catalana i castellana. Es preveuen exempcions en la realització. Consta de dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori per als/les aspirants no exempts.

 1. Primer exercici: coneixements de llengua catalana.  Consisteix a realitzar davant membres del tribunal i, si s’escau, amb els assessors especialistes que aquest designi, un exercici de coneixements de llengua catalana que consta de dues parts.

  Primera: s’hi avaluaran el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’un text de 200 paraules com a mínim; de la comprensió lectora, per mitjà de la lectura i preguntes sobre un text escrit; de la gramàtica i el vocabulari mitjançant exercicis d’avaluació del coneixement de l’ortograia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.

  Segona: s’hi avaluarà l’expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d’un text i d’una conversa i/o exposició sobre temes generals d’actualitat. El tribunal ixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts per a la primera part i 30 minuts per a la segona. La qualiicació de l’exercici és d’apte/a o no apte/a.

 2. Segon exercici: coneixement de llengua castellana. Els/Les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, per tal d’acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base 2.3, hauran de realitzar un exercici, que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal i, si s’escau, amb els assessors especialistes que aquest designi. El temps per a la realització d’aquest exercici no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona. La qualiicació d’aquest exercici és d’apte/a o no apte/a.

2. Fase de concurso

La puntuació d'aquesta fase serà de 9,85 punts.

Mèrits que es valoren.

a) Serveis prestats

b) Titulacions

c) Altre smèrits

 

EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE LES PLACES 

CONVOCATORIA NÚMERO DE PLAZAS
 OEP 2008

506 (253 torn de promoció interna, 253 torn lliure)

Test de Administratiu Generalitat Catalunya

¡OpositaTest.com mejora tus resultados!

Es la técnica de preparación más validada por los opositores y recomendada por los mejores preparadores.

¿Cómo usar OpositaTest correctamente? Una de las técnicas más utilizadas es:

 1. Hacer test de 25-30 preguntas a medida que vas estudiando un tema.
 2. Cada tres días complementarlo con un test de 50-60 preguntas de los últimos temas estudiados.
 3. En periodos de 15 días hacemos uno o dos test de 100 preguntas de todos los temas estudiados hasta la fecha.
Test de Administratiu Generalitat Catalunya

Esquemas para Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya

Accede a todos los recursos, resúmenes y más materiales para estudiar la oposición Administratiu Generalitat Catalunya
Acceder

Calendario de Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya 2024: noticias y última convocatoria

Oposición para Comunidades Autónomas

Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya

Próximamente
Convocada
Abierto el plazo de presentación de instancias
Cerrado el plazo de presentación de instancias
En desarrollo

RESOLUCIÓN PRE/2423/2022, de 27 de julio, por la que se aprueban los temarios de las pruebas selectivas para el acceso a determinados cuerpos y escalas de personal funcionario de administración general y especial de la Generalidad de Cataluña.

Nuevo programa

Los opositores hablan de OpositaTest

Claves y recomendaciones de otros opositores, que como tú, quisieron que OpositaTest les ayudase a conseguir el aprobado en su oposición

Ver precios de suscripciones
Las claves de Arturo para aprobar la oposición

Hacer 2 o 3 test al día, es sin duda clave para aprobar la oposición

Arturo

Las razones de Emilio García para recomendar OpositaTest

Se nota que está realizada por personas que entienden de la oposición

Emilio García

¿Cómo utilizaba los test Mayte López, aprobada en Auxilio Judicial?

Estudiar un tema y hacer varios test relacionados fue vital para aprobar mi oposición

Mayte López

¿Por qué Fernando Escamilla recomendaría OpositaTest?

En las dos oposiciones que he aprobado usaba los test de OpositaTest

Fernando Escamilla

Constancia y test, las claves para aprobar la oposición de David Salgado

Muchas preguntas, muy variadas y que no se repiten.

David Salgado

La clave de César de la Puebla para aprobar: test de preguntas falladas

Me saqué la oposición en apenas 2 meses y OpositaTest fue imprescindible

César de la Puebla