Mossos d'Esquadra Generalitat de Catalunya 2022

Desde 4.58 €/mes Ahorra un 72%
Ver planes y precios

Este programa incluye

 • Te avisamos de todos los cambios legislativos que se produzcan durante el proceso de oposición, así como de fechas y estado de las distintas fases.
 • Todas las preguntas tienen soluciones justificadas y el número de preguntas está en constante evolución.
 • Test personalizados por temas, materias, preguntas falladas… No hay límite de test.
 • Preguntas siempre actualizadas conforme a las últimas reformas legislativas.
 • Acceso a todo el contenido desde el momento en que adquieres la suscripción.
 • Acceso a estadísticas de evolución personalizadas para que veas tu progreso.

Contenido para practicar

3658 preguntas
Actualizado
Actualizado a tu convocatoria
Descubre cómo estructuramos el contenido, la distribución de las preguntas y todas las posibilidades que tienes de personalización.
Aprovecha esta personalización para mejorar la memoria a largo plazo y la retención de conocimientos. Diferentes estudios científicos recomiendan complementar la preparación diaria con la realización de test específicos de lo que acaba uno de estudiar. Aquí tienes nuestra recomendación:
 1. Hacer test de 25-30 preguntas a medida que vas estudiando.
 2. Cada 3 días, realizar test de 50-60 preguntas sobre lo último estudiado.
 3. Cada 15 días, hacer 1 o 2 test de 100 preguntas de todo lo estudiado hasta la fecha.
Ver contenidos
¡Descubre todos los tipos de tests disponibles!
Test de prueba
Pruébanos con un test de muestra ¡gratuito! y descubre todo lo que te podemos ofrecer: calidad, actualización, soluciones comentadas por nuestros profesores y un largo etcétera.
Ir al test
Personalizado
¡Dónde quieras, cuándo quieras y cómo quieras! Genera el test que estás buscando: elige la materia, el tema, los apartados y el número de preguntas que más se adapte a lo que necesitas en cada momento.
Ir al test
Preguntas falladas
Refuerza tu estudio repasando las preguntas que falladas en otros test y comprueba si ya las dominas.
Ir al test
Preguntas en blanco
Haz un nuevo intento con tus preguntas no contestadas en los últimos test y refuerza tu preparación.
Ir al test
Reto
Rétate con otros opositores respondiendo las mismas preguntas. Crea tu propio reto o participa en alguno de los creados por otros opositores. Podrás comprobar tu posición en un ranking, cómo se distribuyen las notas de todos los participantes y el reparto de preguntas acertadas, falladas y las que dejaron en blanco. Todo esto de forma ANÓNIMA, nadie puede saber quienes son los participantes.
Ir al test
Oficial
Genera un test en las mismas condiciones que el oficial. Completamente aleatorio - ¡cada vez que lo hagas tendrá preguntas diferentes!
Ir al test

Descripción de la oposición Mossos

S'obre la convocatòria per cobrir 800 places més un 5% addicional (total 840 places) de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra, de les quals 336 es reserven per ser proveïdes per dones.

Requisits:

Són requisits per participar en les convocatòries per a l'accés a la categoria de mosso/a del cos de mossos d'esquadra:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.

b) Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Tenir el títol de batxiller, de tècnic o un altre d'equivalent o superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent de l'òrgan competent.

d) Tenir l'aptitud psicofísica adequada per a l'exercici de la funció policial i no estar inclòs en cap causa d'exclusió per manca d'aptitud psicofísica de les que consten a l'annex 3 d'aquesta convocatòria.

e) No tenir antecedents penals, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma.

f) No haver estat separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes.

g) Haver satisfet la taxa d'inscripció que correspongui, d'acord amb el que estableixen les bases 3.2 i 3.3 d'aquesta convocatòria, sempre que no es trobi incursa en el supòsit d'exempció establert a la base 3.3.2.

h) Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.

i) Estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d'acord amb la normativa aplicable, de tipus ordinari, d'acord amb l'article 46 del Reial decret 818/2009, que aprova el Reglament general de conductors.

Per a l'admissió en aquesta convocatòria, les persones participants han de posseir tots els requisits el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, excepte l'especificat a la base 2.1.i) (permis de conducir) d'aquesta convocatòria. El requisit de la base 2.1.i) s'ha de complir dins el termini de presentació de la documentació acreditativa dels requisits, previst a la base 6.2.2, termini que es farà públic en el moment de publicar la relació de persones convocades a la realització de la fase de formació.

En tots els casos, aquests requisits s'han de mantenir fins a la presa de possessió com a funcionaris.

Sistema selectiu

 

El sistema de selecció de la convocatòria és el de concurs oposició.

La convocatòria consta de les quatre fases que es descriuen a continuació:

- Primera fase: oposició.

- Segona fase: concurs.

- Tercera fase: formació.

- Quarta fase: pràctiques.

A) PRIMERA FASE: OPOSICIÓ

Primera provaConeixements i aptitudinal. Consisteix en la realització de les subproves següents:

a) Subprova de coneixements: consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 30 preguntes sobre el contingut del temari publicat al DOGC núm. 7382, d'1.6.2017, mitjançant la Resolució INT/1219/2017, de 29 de maig, per la qual s'aprova i es fa públic el temari de la convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra.

Cada pregunta té quatre alternatives de resposta de les quals només una és correcta. Totes les respostes correctes tenen el mateix valor. Les preguntes que es deixin en blanc no resten i les respostes errònies descompten una quarta part del valor d'una resposta correcta.

El temps per realitzar aquesta subprova és 35 minuts.

La puntuació d'aquesta subprova és de 0 a 10 punts. Per ser considerat apte en aquesta subprova s'ha d'obtenir una puntuació mínima de 4 punts.

b) Subprova aptitudinal: consisteix en la realització de tests adreçats a avaluar els processos de raonament i les aptituds intel·lectuals de la persona participant. S'avaluarà el raonament abstracte, el raonament espacial, l'aptitud verbal, l'aptitud numèrica i l'aptitud perceptiva.

La puntuació d'aquesta subprova es de 0 a 10 punts. Per ser considerat apte en aquesta subprova s'ha d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

c)Subprova de coneixements d'idiomes, de caràcter voluntari i no eliminatori:  Consisteix en la realització d'un qüestionari tipus test adreçat a avaluar la comprensió oral dels idiomes següents: anglès, francès, alemany, italià, rus, romanès, ucraïnès, àrab dialectal (darija), amazic, wòlof, mandinga, xinès (mandarí), urdú/hindi, panjabi, bengalí i tagàlog. Les persones aspirants, després d'haver escoltat una gravació en l'idioma corresponent, han de respondre un bloc de 6 preguntes per cada idioma a avaluar.  Les persones aspirants podran optar per respondre com a màxim el bloc de preguntes de dos d'aquests idiomes.

Cada pregunta té quatre alternatives de resposta de les quals només una és correcta. Totes les respostes correctes tenen el mateix valor de 0,25 punts. Les preguntes que es deixin en blanc no resten i les respostes errònies descompten una quarta part del valor d'una resposta correcta (0,0625 punts).

Cada bloc de preguntes corresponents a un idioma té una puntuació màxima d'1,5 punts. 

La puntuació màxima d'aquesta subprova és de 3 punts i serà el resultat de sumar les dues puntuacions aconseguides per la persona aspirant en cada bloc dels idiomes escollits.

Qualificació de la primera prova: 

Per a les places reservades a dones, seran aptes a la primera prova les dones participants que hagin estat aptes a la subprova de coneixements i a la subprova aptitudinal, i d'aquestes, les 1.680 dones que hagin obtingut les millors puntuacions en la suma de la puntuació obtinguda en la subprova de coneixements, aptitudinal i de coneixements d'idioma. En cas d'empat de puntuació en la posició 1.680, seran aptes a la primera prova totes les persones empatades en aquesta puntuació.

Per a les places no reservades, seran aptes a la primera prova les persones participants que hagin estat aptes a la subprova de coneixements i a la subprova aptitudinal, i d'aquests, els 2.520 participants, descomptant les dones ja aptes per la via de les places reservades, que hagin obtingut les millors puntuacions en la suma de la puntuació obtinguda en la subprova de coneixements, aptitudinal i de coneixements d'idioma. En cas d'empat de puntuació en la posició 2.520, seran aptes a la primera prova totes les persones empatades en aquesta puntuació.

En el cas que, per a les places reservades a dones, el nombre de dones declarades aptes sigui inferior a les 1.680, la diferència fins aquesta xifra acreixerà el nombre de places ofertades a la resta; i a l'inrevés per a les places no reservades, en el cas que el nombre de persones participants declarades aptes sigui inferior a 2.520.

Segunda prova: prova física

Les persones participants aptes en la primera prova seran convocades a la realització de la prova física, que és obligatòria i eliminatòria. La prova física consisteix en la realització dels exercicis físics següents:

- Circuit d'agilitat.

- Pressió sobre banc.

- Cursa de llançadora.

A l'annex 2 de la convocatòria s'especifiquen l'objectiu, la descripció, les normes, la valoració i els barems de cada exercici físic.. Els percentatges de puntuació dels exercicis físics sobre el total de la prova física són els següents: 33,33% per al circuit d'agilitat, 33,33% per a l'exercici de pressió sobre banc i 33,33% per a la cursa de llançadora.

Cada exercici físic es puntua de 0 a 10 punts segons els barems establerts a l'annex 2. La puntuació total de la prova física s'obté de sumar la puntuació de cada un dels exercicis físics tenint en compte el percentatge de cada exercici físic respecte a la puntuació total de la prova física. 

Les persones participants han de realitzar els tres exercicis físics i en cadascun han d'aconseguir una puntuació mínima d'1 punt. Les persones que no obtinguin una puntuació mínima d'1 punt en cada un dels exercicis físics seran excloses de la convocatòria.

Qualificació de la prova: la puntuació de la prova física és de 0 a 10 punts. Per superar-la la persona participant ha d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Les persones que no superin aquesta prova seran excloses de la convocatòria.

Tercera prova:  Adequació psicoprofessional.

Pel que fa a les places reservades a dones, seran convocades a la realització de la prova d'adequació psicoprofessional les 1.320 dones que, d'entre les aptes en la prova física, hagin obtingut les millors puntuacions en la suma de les puntuacions de la primera i de la segona prova. En cas d'empat de puntuació en la posició 1.320, seran convocades totes les dones empatades en aquesta puntuació.

Pel que fa a les places no reservades, seran convocades a la realització de la prova d'adequació psicoprofessional les 1.980 persones participants que, d'entre les aptes de la prova física, descomptant les dones ja proposades per a la realització de la prova d'adequació psicoprofessional per la via de les places reservades a les dones, hagin obtingut les millors puntuacions en la suma de les puntuacions de la primera i de la segona prova. En cas d'empat de puntuació en la posició 1.980, seran convocades totes les persones aspirants empatades en aquesta puntuació.

En el cas que el nombre de dones convocades sigui inferior a 1.320, la diferència fins a aquesta xifra acreixerà el nombre de places ofertades a la resta; i a l'inrevés, en el cas que el nombre de persones participants convocades sigui inferior a 1.980.

La prova d'adequació psicoprofessional consisteix en la realització d'un test de competències i d'una entrevista per avaluar el grau d'adequació de la persona participant a les competències corresponents a la categoria de mosso/a

La qualificació de la prova d'adequació psicoprofessional és d'apte/a o no apte/a i s'obté a partir de la integració de la informació obtinguda del test de competències i de l'entrevista. Per superar-la s'ha d'obtenir la qualificació d'apte/a. Les persones que no superin aquesta prova seran excloses de la convocatòria.

Quarta prova: Coneixements de llengua catalana.

Les persones participants han de posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1), equivalent o superior de conformitat amb el que estableix el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, en el grau adequat a les funcions pròpies de les places objecte de convocatòria.

Per acreditar que estan exemptes de la realització de la prova de coneixements de llengua catalana, les persones participants han d'aportar, d'acord amb el que preveu la base 8, algun dels documents que es detallen en la convocatòria.

B) SEGONA FASE: CONCURS

Es valoren com a mèrit els certificats d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) establerts pel Decret 13/2021, de 2 de març, pel qual es regula l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació, i els certificats declarats equivalents, fins a un màxim d'1,5 punts, d'acord amb el barem següent:

–Certificat bàsic: 0,5 punts.

–Certificat mitjà: 1 punt.

–Certificat avançat: 1,5 punts.

En cas que es disposi de més d'un certificat, es valorarà únicament el de nivell més alt.

C) TERCERA FASE: FORMACIÓ

Seran convocades a la realització de la fase de formació les persones participants que hagin estat aptes en la fase d'oposició.

Aquesta fase consisteix en la superació d'un curs selectiu de formació bàsica per a policies d'una durada no superior a 1.350 hores. En aquest curs s'avaluen les competències tècniques (coneixements i procediments) i les competències clau (valors i actituds) determinades per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

El programa del curs desenvolupa, en diverses àrees temàtiques, el perfil i les funcions policials bàsiques.

Qualificació: les persones participants han de superar el curs de formació bàsica per a policies de l'ISPC d'acord amb els criteris d'avaluació aprovats per resolució de la seva direcció a proposta de la Junta d'Avaluació del curs. Aquesta fase es puntua amb 70 punts com a màxim.

D) CUARTA FASE: PRÀCTIQUES

Seran convocades a la realització de la fase de pràctiques les persones participants que hagin estat aptes en la fase de formació.

Les persones participants que accedeixin a aquesta fase faran unes pràctiques de caràcter selectiu i obligatori, d'un mínim de dotze mesos de durada, dividides en períodes avaluables de tres mesos, que tindran també cada un caràcter selectiu. Aquestes pràctiques es faran prestant servei efectiu en un lloc de treball determinat per la Direcció General de la Policia, idoni per obtenir el nivell de professionalització i formació integral de la persona aspirant en pràctiques.

Test de Mossos

¡OpositaTest.com mejora tus resultados!

Es la técnica de preparación más validada por los opositores y recomendada por los mejores preparadores.

¿Cómo usar OPOSITATEST correctamente? Una de las técnicas más utilizadas es:

 1. Hacer test de 25-30 preguntas a medida que vas estudiando un tema.
 2. Cada tres días complementarlo con un test de 50-60 preguntas de los últimos temas estudiados.
 3. En periodos de 15 días hacemos uno o dos test de 100 preguntas de todos los temas estudiados hasta la fecha.
Test de Mossos

Esquemas para Mossos d'Esquadra Generalitat de Catalunya

Accede a todos los recursos, resúmenes y más materiales para estudiar la oposición Mossos
Acceder

Convocatoria Mossos d'Esquadra Generalitat de Catalunya 2022

Oposición para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Mossos d'Esquadra Generalitat de Catalunya

Próximamente
Convocada
Abierto el plazo de presentación de instancias
Cerrado el plazo de presentación de instancias
En desarrollo

2022

S'obre la convocatòria per cobrir 800 places més un 5% addicional (total 840 places) de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra, de les quals 336 es reserven per ser proveïdes per dones.

Llista provisional de persones admeses i excloses: Consulta aqui.

Llista definitiva de persones admeses i excloses i convocades a la primera prova

Prova de coneixements, aptitudinal i coneixements d'idiomes

 • Dia: dissabte, 9 d'abril de 2022.
 • Hora: 10.00 hores.
 • Lloc: el que s'indica per a cada persona en la llista de persones convocades.
 • Aula: la que s'indica per a cada persona en la llista de persones convocades.

Les persones convocades que no compareguin a la primera prova en la data, l'hora i el lloc en què estiguin convocades seran excloses automàticament de la convocatòria.

Resultats de la 1a prova i persones convocades a la 2a prova (prova física).

Actualització del calendari orientatiu. 

Realització de la 2a prova: física > 5/5/2022-18/5/2022