Mossos d'Esquadra Generalitat de Catalunya 2024

Desde 4,58 €/mes
Ahorra un 72%
Regístrate GRATIS y prueba todos nuestros test y contenidos TOTALMENTE GRATUITOS
 • Participa en retos gratuitos y rétate con la comunidad
Ver planes y precios
Este programa incluye
 • Te avisamos de todos los cambios legislativos que se produzcan durante el proceso de oposición, así como de fechas y estado de las distintas fases.
 • Todas las preguntas tienen soluciones justificadas y el número de preguntas está en constante evolución.
 • Test personalizados por temas, materias, preguntas falladas… No hay límite de test.
 • Preguntas siempre actualizadas conforme a las últimas reformas legislativas.
 • Acceso a todo el contenido desde el momento en que adquieres la suscripción.
 • Acceso a estadísticas de evolución personalizadas para que veas tu progreso.
Contenido para practicar
3638 preguntas
Actualizado
Actualizado a tu convocatoria
Descubre cómo estructuramos el contenido, la distribución de las preguntas y todas las posibilidades que tienes de personalización.
Aprovecha esta personalización para mejorar la memoria a largo plazo y la retención de conocimientos. Diferentes estudios científicos recomiendan complementar la preparación diaria con la realización de test específicos de lo que acaba uno de estudiar. Aquí tienes nuestra recomendación:
 1. Hacer test de 25-30 preguntas a medida que vas estudiando.
 2. Cada 3 días, realizar test de 50-60 preguntas sobre lo último estudiado.
 3. Cada 15 días, hacer 1 o 2 test de 100 preguntas de todo lo estudiado hasta la fecha.
Ver contenidos
Descripción de la oposición Mossos

S'obre la convocatòria per cobrir 850 places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra, de les quals 340 es reserven per ser proveïdes per dones. Les places reservades que no es cobreixin acreixeran la resta de les no reservades, i a l'inrevés.

 

Funcions del cos de Mossos d'Esquadra

 

La funció principal dels Mossos/es d'Esquadra és servir la ciutadania, garantint la seguretat i l'ordre públic i prevenint les situaciones de risc per a les persones i els béns.

 

Requisits per presentar-se a Mossos d'Esquadra

 

Són requisits per participar en les convocatòries per a l'accés a la categoria de mosso/a del cos de mossos d'esquadra:

 • Tenir la nacionalitat espanyola
 • Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa
 • Tenir el títol de batxiller, de tècnic o un altre d'equivalent o superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent de l'òrgan competent
 • Tenir l'aptitud psicofísica adequada per a l'exercici de la funció policial i no estar inclòs en cap causa d'exclusió per manca d'aptitud psicofísica de les que consten a la convocatòria
 • No tenir antecedents penals, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma
 • No haver estat separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes
 • Haver satisfet la taxa d'inscripció que correspongui
 • Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada
 • Estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d'acord amb la normativa aplicable, de tipus ordinari, d'acord amb l'article 46 del Reial decret 818/2009, que aprova el Reglament general de conductors

Per a l'admissió en aquesta convocatòria, les persones participants han de posseir tots els requisits el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, excepte l'especificat a la base 2.1.i) (permis de conducir) d'aquesta convocatòria. El requisit de la base 2.1.i) s'ha de complir dins el termini de presentació de la documentació acreditativa dels requisits

En tots els casos, aquests requisits s'han de mantenir fins a la presa de possessió com a funcionaris.

 

Sistema selectiu

 

El sistema de selecció de la convocatòria és el de concurs oposició.

La convocatòria consta de les quatre fases que es descriuen a continuació:

 1. Primera fase: oposició
 2. Segona fase: concurs
 3. Tercera fase: formació
 4. Quarta fase: pràctiques

Primera fase: oposició

Primera prova: Coneixements i aptitudinal

Consisteix en la realització de les subproves següents:

a) Subprova de coneixements: consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 30 preguntes sobre el contingut del temari publicat al DOGC núm. 7382, d'1.6.2017, mitjançant la Resolució INT/1219/2017, de 29 de maig, per la qual s'aprova i es fa públic el temari de la convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra.

Cada pregunta té quatre alternatives de resposta de les quals només una és correcta. Totes les respostes correctes tenen el mateix valor. Les preguntes que es deixin en blanc no resten i les respostes errònies descompten una quarta part del valor d'una resposta correcta.

El temps per realitzar aquesta subprova és 35 minuts.

La puntuació d'aquesta subprova és de 0 a 10 punts. Per ser considerat apte en aquesta subprova s'ha d'obtenir una puntuació mínima de 4 punts.

b) Subprova aptitudinal: Consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 80 preguntes adreçat a avaluar els processos de raonament i les aptituds intel·lectuals de la persona participant. S'hi avaluarà el raonament abstracte, el raonament espacial, l'aptitud verbal, l'aptitud numèrica i l'aptitud perceptiva.

Cada pregunta té quatre alternatives de resposta de les quals només una és correcta. Totes les respostes correctes tenen el mateix valor i les preguntes que es deixin en blanc i les incorrectes no descompten.

El temps per fer aquesta subprova és de 35 minuts.

La puntuació d'aquesta subprova es de 0 a 10 punts. Per obtenir la qualificació d'apte en aquesta subprova s'ha d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

c)Subprova de coneixements d'idiomes, de caràcter voluntari i no eliminatori:  Consisteix en la realització d'un qüestionari tipus test adreçat a avaluar la comprensió oral dels idiomes següents: anglès, francès, alemany, italià, rus, romanès, ucraïnès, àrab dialectal (darija), amazic, wòlof, mandinga, xinès (mandarí), urdú/hindi, panjabi, bengalí i tagàlog. Les persones aspirants, després d'haver escoltat una gravació en l'idioma corresponent, han de respondre un bloc de 6 preguntes per cada idioma a avaluar.  Les persones aspirants podran optar per respondre com a màxim el bloc de preguntes de dos d'aquests idiomes.

Cada pregunta té quatre alternatives de resposta de les quals només una és correcta. Totes les respostes correctes tenen el mateix valor de 0,25 punts. Les preguntes que es deixin en blanc no resten i les respostes errònies descompten una quarta part del valor d'una resposta correcta (0,0625 punts).

Cada bloc de preguntes corresponents a un idioma té una puntuació màxima d'1,5 punts. 

La puntuació màxima d'aquesta subprova és de 3 punts i serà el resultat de sumar les dues puntuacions aconseguides per la persona aspirant en cada bloc dels idiomes escollits.

Qualificació de la primera prova: Per a les places reservades a dones, seran aptes a la primera prova les dones participants que hagin estat aptes a la subprova de coneixements i a la subprova aptitudinal, i d'aquestes, les 1.700 dones que hagin obtingut les millors puntuacions en la suma de la puntuació obtinguda en la subprova de coneixements, aptitudinal i de coneixements d'idioma. En cas d'empat de puntuació en la posició 1.700, seran aptes a la primera prova totes les persones empatades en aquesta puntuació.

Per a les places no reservades, seran aptes a la primera prova les persones participants que hagin estat aptes a la subprova de coneixements i a la subprova aptitudinal, i d'aquestes, les 2.550 persones participants, descomptant-ne les dones ja aptes per la via de les places reservades, que hagin obtingut les millors puntuacions en la suma de la puntuació obtinguda en la subprova de coneixements, aptitudinal i de coneixements d'idioma. En cas d'empat de puntuació en la posició 2.550, seran aptes a la primera prova totes les persones empatades en aquesta puntuació.

En el cas que, per a les places reservades a dones, el nombre de dones declarades aptes sigui inferior a les 1.700, la diferència fins a aquesta xifra acreixerà el nombre de places ofertes a la resta; i a l'inrevés per a les places no reservades, en el cas que el nombre de persones participants declarades aptes sigui inferior a 2.550.

Segona prova: prova física

Les persones participants aptes en la primera prova seran convocades a la realització de la prova física, que és obligatòria i eliminatòria. La prova física consisteix en la realització dels exercicis físics següents:

- Circuit d'agilitat.

- Pressió sobre banc.

- Cursa de llançadora.

A l'annex 2 de la convocatòria s'especifiquen l'objectiu, la descripció, les normes, la valoració i els barems de cada exercici físic.. Els percentatges de puntuació dels exercicis físics sobre el total de la prova física són els següents: 33,33% per al circuit d'agilitat, 33,33% per a l'exercici de pressió sobre banc i 33,33% per a la cursa de llançadora.

Cada exercici físic es puntua de 0 a 10 punts segons els barems establerts a l'annex 2. La puntuació total de la prova física s'obté de sumar la puntuació de cada un dels exercicis físics tenint en compte el percentatge de cada exercici físic respecte a la puntuació total de la prova física. 

Les persones participants han de realitzar els tres exercicis físics i en cadascun han d'aconseguir una puntuació mínima d'1 punt. Les persones que no obtinguin una puntuació mínima d'1 punt en cada un dels exercicis físics seran excloses de la convocatòria.

Qualificació de la prova: la puntuació de la prova física és de 0 a 10 punts. Per superar-la la persona participant ha d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Les persones que no superin aquesta prova seran excloses de la convocatòria.

Tercera prova: Adequació psicoprofessional

Pel que fa a les places reservades a dones, seran convocades a la realització de la prova d'adequació psicoprofessional les 1.340 dones que, d'entre les aptes en la prova física, hagin obtingut les millors puntuacions en la suma de les puntuacions de la primera i de la segona prova. En cas d'empat de puntuació en la posició 1.340, seran convocades totes les dones empatades en aquesta puntuació.

Pel que fa a les places no reservades, seran convocades a la realització de la prova d'adequació psicoprofessional les 2.010 persones participants que, d'entre les aptes de la prova física, descomptant-ne les dones ja proposades per a la realització de la prova d'adequació psicoprofessional per la via de les places reservades a les dones, hagin obtingut les millors puntuacions en la suma de les puntuacions de la primera i de la segona prova. En cas d'empat de puntuació en la posició 2.010, seran convocades totes les persones empatades en aquesta puntuació.

En el cas que el nombre de dones convocades sigui inferior a 1.340, la diferència fins a aquesta xifra acreixerà el nombre de places ofertes a la resta; i a l'inrevés, en el cas que el nombre de persones participants convocades sigui inferior a 2.010.

La prova d'adequació psicoprofessional consisteix a respondre un test de competències i a fer una entrevista per avaluar el grau d'adequació de la persona participant a les competències corresponents a la categoria de mosso/a.

En cap cas l'avaluació del resultat de l'entrevista estarà condicionada o vinculada de manera exclusiva al test de competències, el qual constitueix un element previ per orientar, si es considera convenient, el contingut d'aquesta.

En l'entrevista s'obté informació en relació amb el desenvolupament personal i professional de la persona participant per objectivar la presència o absència de comportaments associats a les competències d'aquesta categoria.

Es valoren les competències següents: responsabilitat i orientació a la qualitat, cooperació i treball en equip, autonomia i iniciativa, resolució.

Quarta prova: Coneixements de llengua catalana

Les persones participants han de posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1), equivalent o superior de conformitat amb el que estableix el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, en el grau adequat a les funcions pròpies de les places objecte de convocatòria.

Per acreditar que estan exemptes de la realització de la prova de coneixements de llengua catalana, les persones participants han d'aportar algun dels documents que es detallen en la convocatòria.

Segona fase: Concurs

Els mèrits es valoren amb 4,5 punts com a màxim.

 • a) Competències en tecnologies de la informació i la comunicació. Es valoren fins a un màxim d'1,5 punts, d'acord amb el barem següent:
  • Certificat bàsic: 0,5 punts
  • Certificat mitjà: 1 punt
  • Certificat avançat: 1,5 punts.
   • En cas que es disposi de més d'un certificat, es valorarà únicament el de nivell més alt
 • b) Coneixements de llengua catalana. Els certificats acreditatius de nivell superior de català (C2) es valoraran amb 1,5 punts
 • c) Coneixements de llengua aranesa. Els coneixements de llengua aranesa es valoren fins a un màxim d'1,5 punts, d'acord amb el barem següent:
  • Certificats acreditatius del nivell C de coneixements orals i escrits mitjans d'aranès (occità d'Aran) del Conselh Generau d'Aran (nivell B2 del Marc europeu comú de referència) o equivalent: 1 punt
  • Certificats acreditatius del nivell D de coneixements orals i escrits aprofundits d'aranès (occità d'Aran) o equivalent o el diploma de mestre d'aranès del Conselh Generau d'Aran o equivalent: 1,5 punts

Tercera fase: formació

Seran convocades a la realització de la fase de formació les persones participants que hagin estat aptes en la fase d'oposició.

Aquesta fase consisteix en la superació d'un curs selectiu de formació bàsica per a policies d'una durada no superior a 1.350 hores. En aquest curs s'avaluen les competències tècniques (coneixements i procediments) i les competències clau (valors i actituds) determinades per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

El programa del curs desenvolupa, en diverses àrees temàtiques, el perfil i les funcions policials bàsiques.

Qualificació: les persones participants han de superar el curs de formació bàsica per a policies de l'ISPC d'acord amb els criteris d'avaluació aprovats per resolució de la seva direcció a proposta de la Junta d'Avaluació del curs. Aquesta fase es puntua amb 70 punts com a màxim.

Quarta fase: pràctiques

Seran convocades a la realització de la fase de pràctiques les persones participants que hagin estat aptes en la fase de formació.

Les persones participants que accedeixin a aquesta fase faran unes pràctiques de caràcter selectiu i obligatori, d'un mínim de dotze mesos de durada, dividides en quatre períodes avaluables de tres mesos, que tindran també cada un caràcter selectiu. Les persones funcionàries en pràctiques han de tenir una presència real al servei com a mínim de 280 hores per període. En cas contrari, tindrà la consideració de període no avaluable.

 

Evolució de les places de Mosso d'Esquadra

 
Convocatòria Places
2017 500
2019 750 (OOP 2018)
2019 750 (OOP 2019)
2020 435
2021 840
2022 850
2023 850
 

Quin és el sou d'un Mosso d'Esquadra?

 

El salari d'un Mosso/a d'Esquadra se situa al voltant dels 2.700 euros bruts al mes. No obstant això, cal tenir en compte factors com la destinació o els complements específics, que poden fer que aquesta quantitat augmenti. Si voleu saber tota la informació important del sou d'aquest cos, consulteu la nostra entrada dedicada al salari dels Mossos d'Esquadra.

 

Preguntes freqüents de l'oposició

 
 • questa oposició se sol convocar amb bastanta freqüència, normalment cada any. Us recomanem que consulteu sovint el nostre calendari d'oposicions per conèixer totes les actualitzacions.
 • El temari de Mossos/es d'Esquadra està format per quatre àmbits: Coneixements de l'entorn (A), Institucional (B), De seguretat i policia (C) i Coneixement de l'entorn polític, econòmic i social (D). En total, es podria dir que consta de 21 temes, si es considera l'últim àmbit com un tema únic.
 • Tenint en compte la quantitat de temes i els requisits de titulació, es pot considerar una oposició de dificultat mitjana. A més, el fet que es convoqui amb regularitat fa que les oportunitats d'aconseguir plaça augmentin.
 

Enllaços d'interès d'aquesta oposició

 

Test gratis y exámenes de convocatorias anteriores

 • Mossos d'Esquadra Generalitat de Catalunya - Prova de coneixements OEP 2022

  Plan OpositaTest
  Fecha de convocatoria:
  Fecha de examen:
Ver todos los exámenes

Esquemas para Mossos d'Esquadra Generalitat de Catalunya

Accede a todos los recursos, resúmenes y más materiales para estudiar la oposición Mossos
Acceder

Calendario de Mossos d'Esquadra Generalitat de Catalunya 2024: noticias y última convocatoria

Oposición para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Mossos d'Esquadra Generalitat de Catalunya

Próximamente
Convocada
Abierto el plazo de presentación de instancias
Cerrado el plazo de presentación de instancias
En desarrollo

Convocatoria 2023 (OEP 2023): S'obre la convocatòria per cobrir 850 places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra, de les quals 340 es reserven per ser proveïdes per dones.

 • La sol·licitud de participació està activa a partir de les 00.00 hores del dimecres 13 de setembre de 2023.El termini de presentació és del 13 de setembre a l'11 d’octubre de 2023, ambdós inclosos.
 • Publicació al DOGC de la resolució de la llista provisional de persones admeses i excloses amb indicació del motiu d’exclusió.
 • Previsió de calendari
  • 1ª prova: coneixements, aptitudinal, i coneixements dìdomes: 13/1/2024
  • Febrer 2024: 2ª prova fisica
 • Publicació al DOGC de la llista definitiva de persones admeses i excloses i convocades a la primera prova:

 • Primera prova de coneixements, aptitudinal i coneixement d’idiomesdissabte, 13 de gener de 2024, 10.30 horas

 • Plantilles de correció

 • RESOLUCIÓ INT/124/2024, de 22 de gener, per la qual es modifica la composició del tribunal qualificador

 

Los opositores hablan de OpositaTest

Claves y recomendaciones de otros opositores, que como tú, quisieron que OpositaTest les ayudase a conseguir el aprobado en su oposición

Ver precios de suscripciones
Las claves de Arturo para aprobar la oposición

Hacer 2 o 3 test al día, es sin duda clave para aprobar la oposición

Arturo

Las razones de Emilio García para recomendar OpositaTest

Se nota que está realizada por personas que entienden de la oposición

Emilio García

¿Cómo utilizaba los test Mayte López, aprobada en Auxilio Judicial?

Estudiar un tema y hacer varios test relacionados fue vital para aprobar mi oposición

Mayte López

¿Por qué Fernando Escamilla recomendaría OpositaTest?

En las dos oposiciones que he aprobado usaba los test de OpositaTest

Fernando Escamilla

Constancia y test, las claves para aprobar la oposición de David Salgado

Muchas preguntas, muy variadas y que no se repiten.

David Salgado

La clave de César de la Puebla para aprobar: test de preguntas falladas

Me saqué la oposición en apenas 2 meses y OpositaTest fue imprescindible

César de la Puebla