Mossos d'Esquadra Generalitat de Catalunya 2021-2022

Desde 4.58 €/mes Ahorra un 72%
Saber más del descuento

Este programa incluye

 • Te avisamos de todos los cambios legislativos que se produzcan durante el proceso de oposición, así como de fechas y estado de las distintas fases.
 • Todas las preguntas tienen soluciones justificadas y el número de preguntas está en constante evolución.
 • Test personalizados por temas, materias, preguntas falladas… No hay límite de test.
 • Preguntas siempre actualizadas conforme a las últimas reformas legislativas.
 • Acceso a todo el contenido desde el momento en que adquieres la suscripción.
 • Acceso a estadísticas de evolución personalizadas para que veas tu progreso.
 • Actualizado: 
 • Test para:
  • 4 Materias
  • 24 Temas
  • 2450 Preguntas

Exámenes por materias y temas

Hacer test demo

Genera test personalizados por cada uno de los temas y materias de esta oposición.

 • Àmbit A: Coneixements de l’entorn - Mossos d'Esquadra
 • Àmbit B: Institucional- Mossos d'Esquadra
 • Àmbit C. Seguretat i policia- Mossos d'Esquadra
 • Àmbit D. Actualitat- Mossos d'Esquadra

Descripción de la oposición Mossos

Mossos d'Esquadra Generalitat de Catalunya

Requisits:

Són requisits per participar en les convocatòries per a l'accés a la categoria de mosso/a del cos de mossos d'esquadra:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.

b) Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Tenir el títol de batxiller, de tècnic o un altre d'equivalent o superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent de l'òrgan competent.

d) Tenir l'aptitud psicofísica adequada per a l'exercici de la funció policial i no estar inclòs en cap causa d'exclusió per manca d'aptitud psicofísica de les que consten a l'annex 3 d'aquesta convocatòria.

e) No tenir antecedents penals, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma.

f) No haver estat separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes.

g) Haver satisfet la taxa d'inscripció que correspongui, d'acord amb el que estableixen les bases 3.2 i 3.3 d'aquesta convocatòria, sempre que no es trobi incursa en el supòsit d'exempció establert a la base 3.3.2.

h) Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.

i) Estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d'acord amb la normativa aplicable, de tipus ordinari, d'acord amb l'article 46 del Reial decret 818/2009, que aprova el Reglament general de conductors.

Per a l'admissió en aquesta convocatòria, les persones participants han de posseir tots els requisits el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, excepte l'especificat a la base 2.1.i) d'aquesta convocatòria. El requisit de la base 2.1.i) s'ha de complir dins el termini de presentació de la documentació acreditativa dels requisits, previst a la base 6.2.2, termini que es farà públic en el moment de publicar la relació de persones convocades a la realització de la fase de formació.

En tots els casos, aquests requisits s'han de mantenir fins a la presa de possessió com a funcionaris.

Sistema selectiu

A) PRIMERA FASE: OPOSICIÓ

Primera provaConeixements i aptitudinal. Consisteix en la realització de les subproves següents:

a) Subprova de coneixements: consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 30 preguntes sobre el contingut del temari publicat al DOGC núm. 7382, d'1.6.2017, mitjançant la Resolució INT/1219/2017, de 29 de maig, per la qual s'aprova i es fa públic el temari de la convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra.

Cada pregunta té quatre alternatives de resposta de les quals només una és correcta. Totes les respostes correctes tenen el mateix valor. Les preguntes que es deixin en blanc no resten i les respostes errònies descompten una quarta part del valor d'una resposta correcta.

El temps per realitzar aquesta subprova és 35 minuts.

La puntuació d'aquesta subprova és de 0 a 10 punts. Per ser considerat apte en aquesta subprova s'ha d'obtenir una puntuació mínima de 4 punts.

b) Subprova aptitudinal: consisteix en la realització de tests adreçats a avaluar els processos de raonament i les aptituds intel·lectuals de la persona participant. S'avaluarà el raonament abstracte, el raonament espacial, l'aptitud verbal, l'aptitud numèrica i l'aptitud perceptiva.

La puntuació d'aquesta subprova es de 0 a 10 punts. Per ser considerat apte en aquesta subprova s'ha d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

Qualificació de la prova: seran aptes a la primera prova les persones participants que hagin estat aptes a la subprova de coneixements i a la subprova aptitudinal i d'aquestes, les 2.4000 persones que hagin obtingut les millors puntuacions en la suma de la puntuació obtinguda en la subprova de coneixements i en la subprova aptitudinal.

En cas d'empat de puntuació en la posició 2.400, seran aptes a la primera prova totes les persones empatades en aquesta puntuació.

Segunda prova: prova física

La prova física consisteix en la realització dels exercicis físics següents:

- Circuit d'agilitat.

- Pressió sobre banc.

- Cursa de llançadora.

Els percentatges de puntuació dels exercicis físics sobre el total de la prova física són: 30% per a l'exercici “circuit d'agilitat”, 30% per a l'exercici “pressió sobre banc” i 40% per a l'exercici “cursa de llançadora”.

Cada exercici físic es puntua de 0 a 10 punts segons els barems establerts a l'annex 2. La puntuació total de la prova física s'obté de sumar la puntuació de cadascun dels exercicis físics tenint en compte el percentatge de cada exercici físic respecte a la puntuació total de la prova física.

Les persones participants han de realitzar els tres exercicis físics i en cadascun han d'aconseguir una puntuació mínima d'1 punt. Les persones participants que no obtinguin una puntuació mínima d'1 punt en cadascun dels exercicis físics seran excloses de la convocatòria.

Qualificació de la prova: la puntuació de la prova física és de 0 a 10 punts. Per superar-la la persona participant ha d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Les persones que no superin aquesta prova seran excloses de la convocatòria.

Tercera prova:  Adequació psicoprofessional.

Seran convocades a la realització de la prova d'adequació psicoprofessional les 1.900 persones que, d'entre les persones aptes a la prova física, hagin obtingut les millors puntuacions en la suma de la puntuació de la primera i de la segona prova.

En cas d'empat de puntuació en la posició 1.900, seran convocades a la realització de la prova d'adequació psicoprofessional totes les persones empatades en aquesta puntuació.

La prova d'adequació psicoprofessional consisteix en la realització de tests psicotècnics i d'una entrevista orientats a avaluar l'adequació de les característiques de la persona participant en relació amb les funcions a desenvolupar.

La qualificació d'aquesta prova és d'apte o no apte. Per superar-la s'ha d'obtenir la qualificació d'apte. Les persones que no superin aquesta prova seran excloses de la convocatòria.

Quarta prova: Coneixements de llengua catalana.

B) SEGONA FASE: CURS SELECTIU A L'INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA

C) TERCERA FASE: PRÀCTIQUES

Test de Mossos

¡OpositaTest.com mejora tus resultados!

Es la técnica de preparación más validada por los opositores y recomendada por los mejores preparadores.

¿Cómo usar OPOSITATEST correctamente? Una de las técnicas más utilizadas es:

 1. Hacer test de 25-30 preguntas a medida que vas estudiando un tema.
 2. Cada tres días complementarlo con un test de 50-60 preguntas de los últimos temas estudiados.
 3. En periodos de 15 días hacemos uno o dos test de 100 preguntas de todos los temas estudiados hasta la fecha.
Test de Mossos

Esquemas para Mossos d'Esquadra Generalitat de Catalunya

Accede a todos los recursos, resúmenes y más materiales para estudiar la oposición Mossos
Acceder

Convocatoria Mossos d'Esquadra Generalitat de Catalunya 2021-2022

Oposición para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Mossos d'Esquadra Generalitat de Catalunya

Próximamente
Convocada
Abierto el plazo de presentación de instancias
Cerrado el plazo de presentación de instancias
En desarrollo

Convocatoria 2021

- Convocadas 435 plazashttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8316/1831170.pdf

 • El plazo de presentación de solicitudes es del 18 de enero al 12 de febrero de 2021

Guía de estudio en PDF, actualización enero de 2021.

- Lista provisional de admitidos y excluidos. Consulta personalizada: https://convocatories.dgp.interior.gencat.cat/COI/index.html#/opositors

- Lista definitiva de personas admitidas y exluidas y llamadas a la 1ª prueba. Fecha, hora y lugar de la prueba de conocimiento y aptitud:

 • Fecha: Domingo 25 de abril de 2021
 • Hora: 11.00 am
 • Lugar: lo que se indica para cada persona en la lista de personas llamadas
 • Aula: la indicada para cada persona en la lista de personas llamadas

**Información de interés para las personas que utilizarán el transporte público para ir a la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB):

- Resultados de la 1ª prueba y personas llamadas a la 2ª (prueba física)

- Publicación de la plantilla de corrección de subprueba de conocimientos

Resultados de la 2ª prueba y personas llamadas a la 3ª (pruebas psicotécnicas) 

- Publicación de la lista de personas invitadas a la entrevista de la 3ª prueba, de adaptación psicoprofesional

Resultados de la 3ª prueba adecuación psicoprofesional y lista de personas convocadas a la comprobación de las causas de exclusión por falta de aptitud psicofísica y tatuajes. 

- Lista provisional de personas exentas y no exentas de realizar la cuarta prueba (catalán)

- Lista provisional de personas excluidas por carencia de aptitud psicofísica y comprobación de tatuajes.

- Lista de personas exentas y de personas convocadas en la 4ª prueba (catalán).

- Resultados 4ª prueba (catalán), lista personas convocadas a la fase de formación, documentación a presentar y actualización calendario informativo proceso

 Notificadme si hay cualquier novedad