Mossos d'Esquadra Generalitat de Catalunya

Preguntas actualizadas el 12/04/2019

Deja de preocuparte

Te avisamos de todos los cambios legislativos que se produzcan durante el proceso de oposición así como de fechas y estado de las distintas fases.Tú eliges

Repasa las materias en las que fallas más o realiza simulacros de exámenes oficialesEmpieza ahora y haz test demo SUSCRÍBETE

4 MATERIAS

21 TEMAS

1.778 PREGUNTAS +

RESPUESTAS JUSTIFICADAS
Mossos d'Esquadra Generalitat de Catalunya

Requisits:

Són requisits per participar en les convocatòries per a l'accés a la categoria de mosso/a del cos de mossos d'esquadra:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.

b) Posseir el títol de graduat/ada en educació secundària, de graduat/ada escolar, formació professional de 1r grau o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior. Si s'hagués obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació.

c) Haver complert els 18 anys

d) Tenir una alçada mínima d'1,65 m els homes i 1,60 m les dones.

e) No estar inclòs en cap causa d'exclusió mèdica de les establertes a l'annex 5 de la convocatòria.

f) No haver estat condemnat/ada per cap delicte o, en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel•lats els antecedents penals, o si correspon la seva cancel•lació, haverho sol•licita, i no estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

g) Satisfer la taxa establerta a les bases de la convocatòria

h) Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.

i)Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d’acord amb la normativa aplicable.

Els apartats de la a) a la h) han de complir-se dins del termini de presentació de sol•licituds s’han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris/àries de carrera llevat del requisit previst a l’apartat c).

El requisit de l'apartat i) s'ha de complir dins del termini de presentació de la documentació acreditativa dels requisits, previst a la base 8.1.1, termini que es farà públic en el moment de publicar la relació de persones convocades al curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Sistema selectiu

A) PRIMERA FASE: PROVES SELECTIVES, OBLIGATÒRIES I ELIMINATÒRIES

Primera provaConsistirà en la realització dels següents exercicis i subproves:

a) Exercici de coneixements: respondre 50 preguntes tipus test en relació amb el temari de la convocatòria, en el termini màxim d'1 hora. La puntuació d'aquest exercici serà entre 0 i 10 punts.

b) Subprova aptitudinal: realització d'una bateria de tests adreçats a avaluar les capacitats intel•lectuals i els processos de raonament de la persona aspirant. La puntuació d'aquesta prova serà entre 0 i 10 punts.

c) Subrova de personalitat: orientada a avaluar els trets de la personalitat de la persona aspirant, així com la seva adaptació personal i social. La qualificació d'aquesta prova serà d'apte/a o no apte/a.

Per a la superació d'aquesta primera prova, la persona aspirant haurà d'obtenir un mínim de 5 punts en l'exercici de coneixements, un mínim de 5 punts en la subprova aptitudinal i la qualificació d'apte/a en la subprova de personalitat.

Segunda prova: prova física

Les persones aspirants hauran de realitzar dos exercicis físics.
Per a la realització de la prova, les persones aspirants hauran de presentar-se amb roba esportiva. Consistirà en la realització dels següents exercicis físics:

  1. Circuit d’agilitat
  2. Cursa de llançadora (resistència aeròbica)

Qualificació de la prova: Cadascun dels exercicis físics es valorarà d’acord amb el barem que es confeccioni tenint en compte els resultats obtinguts per totes les persones aspirants del mateix sese, agrupades en franges d’edats: de 18 a 24 anys, de 25 a 29 anys i de 30 a 34 anys.

Valoració: Cada exercici es puntuarà de 0 a 10 punts. La puntuació final de la prova física de cada aspirant s’obtindrà dividint entre dos la suma total de punts aconseguits en cadascun dels exercicis físics. Per superar aquesta prova la persona aspirant haurà d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

Tercera prova: Coneixements de llengua catalana.

Quarta provaProva d'adequació psicoprofessional.

Consistirà en la realització de les subproves següents:

a) Primera subprova: Proves psicotècniques orientades a avaluar l'adequació de les característiques de la persona aspirant en relació amb les tasques a desenvolupar.
Avaluades les proves psicotècniques, el tribunal qualificador fixarà els criteris que determinin quines persones aspirants han de realitzar la segona subprova, i farà publica la llista de les persones aspirants convocades.

b) Segona subprova: Una entrevista, per contrastar i ampliar el resultat de les proves psicotècniques per determinar l'adequació de la persona aspirant al perfil professional desitjat.
La qualificació d'aquesta prova serà apte/a o no apte/a.

B) SEGONA FASE: CURS SELECTIU A L'INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA

C) TERCERA FASE: PRÀCTIQUES

LEER MÁS
¿Qué materias y temas te ayudamos a preparar?

Ver todas las materias

B 1 L'Estatut d'autonomia de Catalunya (EAC)

MÁS INFO

B 2 Les institucions polítiques de Catalunya

MÁS INFO

B 3 L'ordenament jurídic de l'Estat

MÁS INFO

B 4 Els drets humans i els drets constitucionals

MÁS INFO

B 5 Les institucions polítiques de l'Estat

MÁS INFO

B 6 Els òrgans jurisdiccionals – Poder judicial i Tribunal Constitucional

MÁS INFO

B 7 L'organització territorial de l'Estat

MÁS INFO

B 8 La Unió Europea

MÁS INFO

Ver más
Ver todos los temas de Àmbit B: Institucional.

Consulta los exámenes de convocatorias anteriores


Los exámenes de convocatorias anteriores para esta oposición no está permitido publicarlos, en cuanto se puedan contaremos con ellos para poder practicarlos.