Subalterns Generalitat de Catalunya 2024

Desde 7,99 €/mes
Ahorra un 51%
Regístrate GRATIS y prueba todos nuestros test y contenidos TOTALMENTE GRATUITOS
 • Participa en retos gratuitos y rétate con la comunidad
Ver planes y precios
Este programa incluye
 • Te avisamos de todos los cambios legislativos que se produzcan durante el proceso de oposición, así como de fechas y estado de las distintas fases.
 • Todas las preguntas tienen soluciones justificadas y el número de preguntas está en constante evolución.
 • Test personalizados por temas, materias, preguntas falladas… No hay límite de test.
 • Preguntas siempre actualizadas conforme a las últimas reformas legislativas.
 • Acceso a todo el contenido desde el momento en que adquieres la suscripción.
 • Acceso a estadísticas de evolución personalizadas para que veas tu progreso.
Contenido para practicar
1058 preguntas
Actualizado
Actualizado a tu convocatoria
Descubre cómo estructuramos el contenido, la distribución de las preguntas y todas las posibilidades que tienes de personalización.
Aprovecha esta personalización para mejorar la memoria a largo plazo y la retención de conocimientos. Diferentes estudios científicos recomiendan complementar la preparación diaria con la realización de test específicos de lo que acaba uno de estudiar. Aquí tienes nuestra recomendación:
 1. Hacer test de 25-30 preguntas a medida que vas estudiando.
 2. Cada 3 días, realizar test de 50-60 preguntas sobre lo último estudiado.
 3. Cada 15 días, hacer 1 o 2 test de 100 preguntas de todo lo estudiado hasta la fecha.
Ver contenidos
Descripción de la oposición Subalterns

Tota la informació és conforme l'última convocatòria, publicada l'any 2024.

Consulteu aquí el  temari de l’agrupació professional de funcionaris del cos subaltern d’administració de la Generalitat de Catalunya (antic grup E).

Funcions del Cos Subaltern de la Generalitat de Catalunya

Les funcions que han de desenvolupar els membres de l'agrupació professional de funcionaris del cos subaltern d'administració de la Generalitat de Catalunya són les relacionades amb la vigilància dels locals; control de les persones que accedeixen a les oficines públiques, tot informant-les de la situació dels locals; custòdia del material, del mobiliari i de les instal·lacions; utilització de màquines reproductores, fotocopiadores i similars i, en general, altres tasques de caràcter similar, així com l'atenció de l'alumnat en el cas que prestin serveis en centres educatius.

 

Requisits per al personal Subaltern de Catalunya

 

 • Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d’algun dels estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors (consulteu l’apartat 2.1. de les Bases generals – Resolució GAP/1644/2007, de 28 de maig, DOGC núm. 4898, de 6.6.2007).
 • Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
 • No estar inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques, ni separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de la convocatòria.

A més dels requisits i les condicions de caràcter general s'han de complir els requisits següents:

 • Titulació: No s'exigeix tenir cap titulació acadèmica.
 • Llengua catalana: Coneixements de llengua catalana de nivell intermedi (B2) o superior, de conformitat amb el que estableix el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llengua castellana: Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar els coneixements de llengua castellana de nivell intermedi (B2) o superior.

 

Com és el procés selectiu del Cos Subaltern de la Generalitat de Catalunya?

 

El procediment de selecció és el de concurs oposició.

 

Fase d'oposició

 

La fase d'oposició està constituïda per una prova, amb dos exercicis per a ambdós torns:
 • Test de coneixements: obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes tipus test, més 5 de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari. Durada: 80 minuts. Qualificació: de 0 a 25 punts. Qualificació mínima: 12.5 punts.
 • Supòsit pràctic, tipus test: obligatori i eliminatori. Consisteix a resoldre un test de supòsit pràctic de 25 preguntes, més 5 de reserva, sobre el contingut dels temes 5, 6, 7 i 8 del temari. Durada: 90 minuts. Qualificació: de 0 a 35 punts. Qualificació mínima: 17.5 punts.

En cas de no disposar dels nivells B2 de català i castellà, s’haurà de fer la prova corresponent de:

 • Català:
  • Part escrita: El temps per realitza-la és de 90 minuts (45 minuts per cada àrea), sens perjudici de possibles adaptacions, i comprèn dues àrees:

   • a) Àrea 1. Expressió escrita
    La persona aspirant ha d'escriure amb adequació i correcció textos senzills en llenguatge col·loquial o mitjanament formal. S'hi avaluaran els coneixements pràctics de llengua catalana per mitjà de la redacció d'un escrit d'un mínim de 150 paraules.
   • b) Àrea 2. Gramàtica i lèxic
    La persona aspirant ha de demostrar que coneix els aspectes ortogràfics, morfològics i sintàctics rellevants i distintius del nivell B2 i que els sap aplicar, i que disposa d'un ventall de lèxic prou ampli.
  • Part oral: El temps per realitza-la és de 10 minuts, sens perjudici de possibles adaptacions.
   • Àrea 3. Expressió oral
    La persona aspirant ha de demostrar que és capaç de parlar en situacions comunicatives que requereixin l'ús d'un llenguatge col·loquial o mitjanament formal. S'hi avaluarà l'expressió oral per mitjà d'una exposició oral monologada i d'una conversa guiada.

El resultat d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a.
Per ser declarat apte/a en aquest exercici s'ha d'obtenir com a mínim un 60% de la puntuació en l'àrea d'expressió oral i un 60% en la resta de la prova.

 • Castellà: Per tal d'acreditar els coneixements de llengua castellana, les persones aspirants han de realitzar un exercici, que consisteix en una redacció de 150 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal qualificador i, si escau, amb els assessors especialistes que aquest designi.
  El temps per a la realització d'aquest exercici no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona, sens perjudici de possibles adaptacions.
  El resultat d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a.
  Estan exemptes de realitzar l'exercici de coneixements de llengua castellana les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola que acreditin estar en possessió dels nivells de coneixements de llengua castellana següents:
  • Haver cursat la primària i la secundària a l'Estat espanyol.
  • Estar en possessió del diploma d'espanyol com a llengua estrangera (DELE) de nivell B2 o superior que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, modificat pel Reial decret 264/2008, de 22 de febrer.
  • També eximeixen de realitzar l'exercici de coneixements de llengua castellana el certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.
  • Igualment queden exemptes de realitzar aquest exercici les persones aspirants que hagin cursat en llengua castellana els estudis conduents a l'obtenció de la titulació exigida com a requisit d'accés.

 

Fase de concurs

 

En la fase de concurs, que té una puntuació màxima de 40 punts. Únicament es valoraran, a les persones aspirants que superin la fase d'oposició, els mèrits que s'indiquen a continuació i que hagin assolit fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació en la convocatòria.

a) Serveis prestats a l'administració pública

b) Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)

c) Proves superades per assolir la condició de personal laboral fix

 

Històric de places de Subalterns de Catalunya

 

OOP Places
2023 + 2024 222 (44 de 2023 i 178 de 2024, de les quals 30 es reserven a persones amb discapacitat)

 

Quin és el sou del Cos Subaltern de la Generalitat de Catalunya?

 

El sou dels Subalterns de la Generalitat de Catalunya se situa entre els 16.500 € i els 17.500 € bruts anuals.

 

Preguntes freqüents de l'oposició

 

 • Per saber quan es convoca un nou procés selectiu de Subalterns us recomanem consultar amb freqüència el nostre calendari d'oposicions.
 • El programa de Subalterns de la Generalitat de Catalunya està format per 8 temes.
 • Tenint en compte que el programa consta de 8 temes, superar aquesta oposició es pot considerar fàcil. No obstant això, cal dedicar-li temps a l'estudi, segons les possibilitats de cada persona.

 

Enllaços d'interès

 

Test de Subalterns

¡OpositaTest.com mejora tus resultados!

Es la técnica de preparación más validada por los opositores y recomendada por los mejores preparadores.

¿Cómo usar OpositaTest correctamente? Una de las técnicas más utilizadas es:

 1. Hacer test de 25-30 preguntas a medida que vas estudiando un tema.
 2. Cada tres días complementarlo con un test de 50-60 preguntas de los últimos temas estudiados.
 3. En periodos de 15 días hacemos uno o dos test de 100 preguntas de todos los temas estudiados hasta la fecha.
Test de Subalterns

Esquemas para Subalterns Generalitat de Catalunya

Accede a todos los recursos, resúmenes y más materiales para estudiar la oposición Subalterns
Acceder

Calendario de Subalterns Generalitat de Catalunya 2024: noticias y última convocatoria

Oposición para Comunidades Autónomas

Subalterns Generalitat de Catalunya

Próximamente
Convocada
Abierto el plazo de presentación de instancias
Cerrado el plazo de presentación de instancias
En desarrollo

CONVOCATÒRIA de 222 places (30 reservades a persones amb discapacitat).

 

RESOLUCIÓ PRE/1910/2023, de 30 de maig, per la qual es deixa sense efecte la Resolució PDA/495/2020, de 19 de febrer, de convocatòria del procés de selecció per proveir 312 places de l'agrupació professional de funcionaris del cos subaltern d'administració de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 243).

 

PLAZAS PENDIENTES DE CONVOCAR:

OEP 2024: 326 Plazas

Los opositores hablan de OpositaTest

Claves y recomendaciones de otros opositores, que como tú, quisieron que OpositaTest les ayudase a conseguir el aprobado en su oposición

Ver precios de suscripciones
Las claves de Arturo para aprobar la oposición

Hacer 2 o 3 test al día, es sin duda clave para aprobar la oposición

Arturo

Las razones de Emilio García para recomendar OpositaTest

Se nota que está realizada por personas que entienden de la oposición

Emilio García

¿Cómo utilizaba los test Mayte López, aprobada en Auxilio Judicial?

Estudiar un tema y hacer varios test relacionados fue vital para aprobar mi oposición

Mayte López

¿Por qué Fernando Escamilla recomendaría OpositaTest?

En las dos oposiciones que he aprobado usaba los test de OpositaTest

Fernando Escamilla

Constancia y test, las claves para aprobar la oposición de David Salgado

Muchas preguntas, muy variadas y que no se repiten.

David Salgado

La clave de César de la Puebla para aprobar: test de preguntas falladas

Me saqué la oposición en apenas 2 meses y OpositaTest fue imprescindible

César de la Puebla