Subalterns Generalitat de Catalunya 2023-2024

Desde 4,58 €/mes
Ahorra un 72%
Regístrate GRATIS y prueba todos nuestros test y contenidos TOTALMENTE GRATUITOS
 • Participa en retos gratuitos y rétate con la comunidad
Ver planes y precios
Este programa incluye
 • Te avisamos de todos los cambios legislativos que se produzcan durante el proceso de oposición, así como de fechas y estado de las distintas fases.
 • Todas las preguntas tienen soluciones justificadas y el número de preguntas está en constante evolución.
 • Test personalizados por temas, materias, preguntas falladas… No hay límite de test.
 • Preguntas siempre actualizadas conforme a las últimas reformas legislativas.
 • Acceso a todo el contenido desde el momento en que adquieres la suscripción.
 • Acceso a estadísticas de evolución personalizadas para que veas tu progreso.
Contenido para practicar
1062 preguntas
Actualizado
Actualizado a tu convocatoria
Descubre cómo estructuramos el contenido, la distribución de las preguntas y todas las posibilidades que tienes de personalización.
Aprovecha esta personalización para mejorar la memoria a largo plazo y la retención de conocimientos. Diferentes estudios científicos recomiendan complementar la preparación diaria con la realización de test específicos de lo que acaba uno de estudiar. Aquí tienes nuestra recomendación:
 1. Hacer test de 25-30 preguntas a medida que vas estudiando.
 2. Cada 3 días, realizar test de 50-60 preguntas sobre lo último estudiado.
 3. Cada 15 días, hacer 1 o 2 test de 100 preguntas de todo lo estudiado hasta la fecha.
Ver contenidos
Descripción de la oposición Subalterns

Les funcions que han de desenvolupar els membres de l'agrupació professional de funcionaris del cos subaltern d'administració de la Generalitat de Catalunya són les relacionades amb la vigilància dels locals; control de les persones que accedeixen a les oficines públiques, tot informant-les de la situació dels locals; custòdia del material, del mobiliari i de les instal·lacions; utilització de màquines reproductores, fotocopiadores i similars i, en general, altres tasques de caràcter similar, així com l'atenció de l'alumnat en el cas que prestin serveis en centres educatius.

Tota la informació és conforme a l'última convocatòria publicada el 2020 (OEP 2017). 

2022: Temari de l’agrupació professional de funcionaris del cos subaltern d’administració de la Generalitat de Catalunya (antic grup E).

 

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

 

 • Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d’algun dels estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors (consulteu l’apartat 2.1. de les Bases generals – Resolució GAP/1644/2007, de 28 de maig, DOGC núm. 4898, de 6.6.2007).
 • Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
 • No estar inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques, ni separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de la convocatòria.

A més dels requisits i les condicions de caràcter general s'han de complir els requisits següents:

 • Titulació: No s'exigeix tenir cap titulació acadèmica.
 • Llengua catalana: Coneixements de llengua catalana de nivell intermedi (B2) o superior, de conformitat amb el que estableix el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llengua castellana: Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar els coneixements de llengua castellana de nivell intermedi (B2) o superior.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

El procediment de selecció és el de concurs oposició.

Fase d'oposició

La puntuació màxima de la fase d'oposició és de 100 punts, i està constituïda per les proves amb els exercicis que s'indiquen a continuació:

Primera prova. Consta de tres exercicis.

a) Primer exercici: test de coneixements generals. De caràcter obligatori i eliminatori. Aquest exercici consisteix a respondre un qüestionari de 30 preguntes tipus test, més 4 de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta. El temps per dur a terme aquest exercici és de 45 minuts. La qualificació de l'exercici és de 0 a 30 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 15 punts.

b) Segon exercici: supòsit pràctic.De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els torns. Aquest exercici consisteix a resoldre un supòsit pràctic que pot incloure diferents situacions professionals sobre els coneixements requerits i relacionats amb les funcions i competències professionals de l'agrupació professional. Per a la valoració d'aquest exercici, el Tribunal Qualificador tindrà en compte els coneixements acreditats i la capacitat i les aptituds per aplicar-los a situacions de la pràctica professional, així com la comprensió de les situacions i instruccions i la seva resolució. El temps per realitzar aquest exercici és de dues hores. La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 55 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 27,50 punts. El Tribunal Qualificador no corregirà el tercer exercici de les persones aspirants que no hagin superat el segon exercici.

c) Tercer exercici: test de competències professionals. De caràcter obligatori i no eliminatori per a tots els torns. Aquest exercici consisteix a respondre un qüestionari sobre les competències professionals del perfil professional de l'agrupació professional de funcionaris del cos subaltern, mitjançant el plantejament de situacions laborals que avaluïn, en tot cas de manera positiva, la resposta escollida. El qüestionari constarà de preguntes amb respostes alternatives el valor de les quals varia segons el grau d'aproximació al perfil. La qualificació de l'exercici és de 0 a 15 punts. Es valorarà cadascuna de les sis competències amb una puntuació màxima de 2,50 punts. El temps per dur a terme el qüestionari és d'una hora.

La puntuació de la primera prova es determinarà sumant les puntuacions obtingudes en tots els exercicis.

Segona prova. Consta de dos exercicis.

a) Primer exercici: coneixements de llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no n'estiguin exemptes. Aquest exercici consisteix a realitzar, davant del Tribunal Qualificador i, si escau, dels assessors especialistes designats, una prova que consta de dues parts.

Primera part: s'hi avaluaran els coneixements pràctics de llengua catalana per mitjà de la redacció d'una carta formal d'un mínim de 100 paraules, la redacció d'una nota de 50 paraules, com a mínim, i la realització d'exercicis de gramàtica i lèxic sobre aspectes lingüístics relacionats amb les funcions i/o activitats dels llocs convocats.

Segona part: s'hi avaluarà l'expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i d'una conversa guiada.

El temps per a la realització d'aquest exercici no pot ser superior a 1 hora per a la primera part i 10 minuts per a la segona. La qualificació de l'exercici és d'apte/a o no apte/a. Per ser declarat apte/a en aquest exercici s'ha d'obtenir una puntuació total mínima del 70%, de conformitat amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i coneixement del català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener.

b) Segon exercici: coneixements de llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no estiguin exemptes de realitzar-lo. Per tal d'acreditar els coneixements de llengua castellana, les persones aspirants han de realitzar un exercici, que consisteix en una redacció de 150 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del Tribunal i, si escau, amb els assessors especialistes que aquest designi. Aquest exercici serà avaluat pel Tribunal. El temps per a la realització d'aquest exercici no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona. La qualificació d'aquest exercici és d'apte o no apte.

Estan exemptes de realitzar l'exercici de coneixements de llengua catalana les persones aspirants que acreditin estar en possessió del certificat de nivell intermedi de català (B2) o superior de la Direcció General de Política Lingüística, o un dels títols, diplomes i certificats equivalents establerts per l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.

Estan exemptes de realitzar l'exercici de coneixements de llengua castellana les persones aspirants no nacionals de l'Estat espanyol que presentin, de conformitat amb el punt 5.4 de les bases generals, un dels documents següents:

a) Certificat d'haver cursat la primària i la secundària a l'Estat espanyol.

b) Diploma d'espanyol com a llengua estrangera (DELE) de nivell B2 que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, modificat pel Reial decret 264/2008, de 22 de febrer.

c) Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.

Fase de concurs.

En la fase de concurs, que té una puntuació màxima de 66,66 punts, es valoren els mèrits que s'indiquen a continuació que s'hagin assolit fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat del mèrit de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC), el termini del qual finalitza un cop transcorregut un mes a partir de l'endemà de la realització de la primera prova.

a) Serveis prestats a l'administració pública

b) Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)

c) Proves superades per assolir la condició de personal laboral fix

 

RETRIBUCIÓ

Entre 15.700 € i 17.500 € bruts anuals.

 

 

Test de Subalterns

¡OpositaTest.com mejora tus resultados!

Es la técnica de preparación más validada por los opositores y recomendada por los mejores preparadores.

¿Cómo usar OpositaTest correctamente? Una de las técnicas más utilizadas es:

 1. Hacer test de 25-30 preguntas a medida que vas estudiando un tema.
 2. Cada tres días complementarlo con un test de 50-60 preguntas de los últimos temas estudiados.
 3. En periodos de 15 días hacemos uno o dos test de 100 preguntas de todos los temas estudiados hasta la fecha.
Test de Subalterns

Esquemas para Subalterns Generalitat de Catalunya

Accede a todos los recursos, resúmenes y más materiales para estudiar la oposición Subalterns
Acceder

Calendario de Subalterns Generalitat de Catalunya 2023-2024: noticias y última convocatoria

Oposición para Comunidades Autónomas

Subalterns Generalitat de Catalunya

Próximamente
Convocada
Abierto el plazo de presentación de instancias
Cerrado el plazo de presentación de instancias
En desarrollo

RESOLUCIÓ PRE/1910/2023, de 30 de maig, per la qual es deixa sense efecte la Resolució PDA/495/2020, de 19 de febrer, de convocatòria del procés de selecció per proveir 312 places de l'agrupació professional de funcionaris del cos subaltern d'administració de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 243).

Los opositores hablan de OpositaTest

Claves y recomendaciones de otros opositores, que como tú, quisieron que OpositaTest les ayudase a conseguir el aprobado en su oposición

Ver precios de suscripciones
Las claves de Arturo para aprobar la oposición

Hacer 2 o 3 test al día, es sin duda clave para aprobar la oposición

Arturo

Las razones de Emilio García para recomendar OpositaTest

Se nota que está realizada por personas que entienden de la oposición

Emilio García

¿Cómo utilizaba los test Mayte López, aprobada en Auxilio Judicial?

Estudiar un tema y hacer varios test relacionados fue vital para aprobar mi oposición

Mayte López

¿Por qué Fernando Escamilla recomendaría OpositaTest?

En las dos oposiciones que he aprobado usaba los test de OpositaTest

Fernando Escamilla

Constancia y test, las claves para aprobar la oposición de David Salgado

Muchas preguntas, muy variadas y que no se repiten.

David Salgado

La clave de César de la Puebla para aprobar: test de preguntas falladas

Me saqué la oposición en apenas 2 meses y OpositaTest fue imprescindible

César de la Puebla